basic-islamic-parenting-workshop-v04
basic-islamic-parenting-workshop-v04

Basic Islamic Parenting Workshop: 9 Sep 2017

$5.00

with Nailul Hafiz Abdul Rahim

Saturday, 9 Sep 2017
2 pm – 6.30 pm
Al-Khawarazmi Room, Level 2
Darul Ghufran Mosque
$5 only

SKU: Basic Islamic Parenting Workshop 9 Sep 2017 Tags: , ,

Product Description

basic-islamic-parenting-workshop-v04